boeken voor samengestelde gezinnen

Boeken lezen over het samengestelde gezin is behalve leerzaam ook echt ondersteunend door het begrip wat je krijgt en de herkenning die je ervaart. Vandaar de Stiefgoed Leeslijst. Hier zetten we alle boeken op een rijtje, waarbij we onderscheid maken tussen de verschillende perspectieven die er zijn in een samengesteld gezin.

Let op: sommige (wat oudere) boeken zijn niet meer te bestellen en slechts tweedehands of via de bibliotheek verkrijgbaar.
Alles op een rij over nieuw samengestelde gezinnen

Eerste hulp bij nieuwe gezinnen Maaike Goyens  mei 2017

Een nieuw samengesteld gezin wordt met heel specifieke vragen geconfronteerd. Hoe zorg je dat iedereen zijn plek vindt in het nieuwe gezin? Wat is je rol als ouder en plusouder? Hoe puzzel je een haalbare gezinsplanning in elkaar? Ook juridische zaken als erfenissen, ouderlijk gezag en rechten van stiefouders zijn geen gemakkelijke materie. Dit boek vat alle belangrijke informatie samen én laat ouders en kinderen zelf aan het woord.

Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin? Corrie Haverkot, Marlijn Kooistra en Aleide Hendrikse-Voogt  2016

Aan de hand van 10 eenvoudige stappen breng je jouw samengestelde gezin in kaart en leg je afspraken en wensen voor jouw gezin vast. Over de kenmerken en valkuilen van een samengesteld gezin lees je in deel 1 van het boek, Aan de hand van herkenbare voorbeeldsituaties krijg je tips en adviezen. In deel 2 vind je het Stiefplan met vragen die jou en je partner aan het denken zetten over jullie gezin en hoe je zaken (beter) wilt organiseren en regelen.

Jij, ik, hij, zij en al de kinderen De wondere chaos van een samengesteld gezin Tine Maenhout  2016

Vlaams journaliste Tine Maenhout ging op basis van haar eigen ervaringen praten met ervaringsdeskundigen en experts over wat het betekent om in een samengesteld gezin op te groeien. Het resultaat is een herkenbare zoektocht naar handvaten om een nieuw gezin vorm te geven. Want hoe kan iedereen – ouders, kinderen, grootouders – zijn plek vinden in het nieuwe gezin? Is de maatschappij al voldoende afgestemd op veranderende gezinsvormen? Zijn samengestelde gezinnen zo nieuw dat we nog niet goed weten hoe we ermee moeten omgaan? En waarom is het soms zo leuk, soms zo vreemd en soms zo moeilijk om een nieuw gezin op te bouwen?

Het Stief Paradijs Voor ouders van een fusiegezin Gideon de Haan en Violet Falkenburg, 2014

Kwesties rond het samengestelde gezin worden in ‘Het Stiefparadijs’ door gezinscoach Gideon de Haan en trainer-coach Violet Falkenburg behandeld. Als uitgangspunt nemen zij de verschillende rollen die het stiefgezin rijk is stiefouders, stiefkinderen, nieuwe kinderen, echte ouders, exen en grootouders en hun emoties, ervaringen en problemen. Daarnaast kijken zij naar ‘deal breakers’ als cultuurverschillen, opvoedstijlen, levensovertuigingen en financiën. ‘Het Stiefparadijs’ is geen routeplanner naar het walhalla, maar een boek vol tips en verhalen uit de praktijk.

De gids over een nieuw gezin met kids 80 praktische tips Anjolein Schraven-Zwart, 2014

Praktische en positieve tips voor het  vormen van een nieuw gezin.

Samen gesteld Ietje Heybroek en Boukje Overgauw, 2012

De vorming van een stiefgezin lijkt op een fusie tussen twee bedrijven. Dit boek reikt handvatten aan bij het fuseren, door het geven van inzicht. Er staan zowel persoonlijke ervaringen van stiefouders in als ervaringen van een hulpverlener in de begeleiding van stiefgezinnen. Door middel van praktijkvoorbeelden worden onder meer de typen stiefgezinnen beschreven, de ontwikkelingsfasen evenals de valkuilen en aandachtspunten.

Mijn partner heeft al kinderen Hoe bouw ik een nieuw gezin? Els Leuris, 2011

De Vlaamse auteur van dit boek, een relatietherapeut, wordt in haar praktijk geconfronteerd met de problemen die zich daarbij kunnen voordoen. In heldere taal, doorspekt met openhartige getuigenissen, brengt ze de problemen en de mogelijke oplossingen in kaart. Ze bespreekt elke fase die kan doorlopen worden. Zowel de problemen van volwassenen als die van de kinderen komen aan bod. Alle hoofdstukken zijn rijk geïllustreerd met voorbeelden en getuigenissen. Hier en daar staan toepasselijke gedichten. Hierna formuleert ze antwoorden. Op het einde van elk hoofdstuk staat een kader met de belangrijkste stappen naar het oplossen van het probleem. Tenslotte is er ook een lijst met algemene en juridische vragen opgenomen. De antwoorden zijn praktisch en concreet. Zowel voor België als voor Nederland is er een lijst van websites en adressen.

Nieuwe levens, nieuw geluk Van scheiding naar nieuw samengesteld geluk Martine Mingelinkckx, 2011

Geestelijk, materieel en financieel laat elke scheiding haar sporen na, en praktisch moeten er heel wat dingen geregeld worden. Alle stappen naar het vinden, opbouwen en in stand houden van nieuw samengesteld geluk komen uitvoerig aan bod in Nieuwe levens, nieuw geluk. Samengestelde gezinnen hebben specifieke problemen, die een eigen aanpak vergen. Maar het leven in een nieuw samengesteld gezin hoeft daarom niet moeizaam te verlopen. Met vele voorbeelden van mensen die uit elkaar gingen en weer het geluk vonden in een nieuw gezin.

Een nieuw gezin een nieuwe kans Jos Willems, 2010

Met dit boek wil ex-schooldirecteur Jos Willems lezers helpen om van een nieuw samengesteld gezin een succes te maken. De auteur had na zijn scheiding zelf twee relaties waarin hij telkens stiefvader was van een kind. In de inleiding maakt Willems een balans op van de schaduwzijden en nieuwe kansen van een nieuw samengesteld gezin. Vervolgens ontwikkelt hij een kritische, genuanceerde visie op de plaats van het gezin in de maatschappij. De lezers krijgt hier een antwoord op vragen als: hoe hebben huwelijk en gezin zich ontwikkeld tot wat ze vandaag zijn? Welke plaats zal het nieuw samengestelde gezin innemen in de toekomst? Waar komt het stereotiepe beeld van de boze stiefmoeder vandaan? In het tweede deel komt het ‘nieuwe gezin’ aan bod. Hier zoekt Willems naar de oorzaken van problemen en biedt hij mogelijke oplossingen. Hij gaat hiervoor zowel te rade bij lotgenoten als bij onderzoekers. Dat alles resulteert in tien ‘denktrajecten’. Achteraan volgt een aantal bijlagen (waaronder checklists, lectuursuggesties en een wetsvoorstel). Een deskundig boek met tal van concrete tips.

Een atlas voor het stiefgezin Liesbeth Groenhuijsen, 2009

In Een atlas voor het stiefgezin beschrijft de auteur de reis die de verschillende betrokkenen gaan afleggen bij de vorming van het nieuwe gezin. Ogenschijnlijk heeft iedereen hetzelfde doel voor ogen: samen een nieuw geheel smeden waarin de volwassenen als partners nieuw geluk vinden en waarin de kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Na een weergave van de feiten volgt een beschrijving van de voorbereiding, valkuilen, en uiteindelijk de feitelijke vorming van het nieuwe gezin. In de beschrijving zijn stukjes theorie opgenomen en vermelding van de kennis die wetenschappelijk onderzoek heeft opgeleverd. Elk onderdeel wordt afgesloten met een aantal praktische adviezen.

Een nieuw gezin als je man al kinderen heeft Carolien Jolles, 2006

In ‘Een nieuw gezin’ laat Carolien Jolles tien stiefmoeders aan het woord. Op openhartige wijze vertellen zij over hun positie in het gezin, hun verwachtingen, de problemen die zich voordoen en hoe ze daarmee omgaan. Nederland kent ruim 300.000 stiefgezinnen. Meestal is het lastig om een harmonieus, nieuw gezinsleven op te bouwen. Ook de relatie tussen beide partners komt meer dan eens onder druk te staan. Dit boek geeft inzicht in de dilemma’s waar stiefmoeders mee geconfronteerd worden. Hun verhalen gaan over geluk, maar ook over onbegrip en machteloosheid. Over exen, loyaliteit en strijd. Over vallen en opstaan, weggaan of blijven.

Samengestelde gezinnen Margreet Feenstra, 2004

In dit boek vertellen leden van stiefgezinnen hoe zij het samenleven ervaren, wat de knelpunten hierin zijn én wat er leuk is aan het samengesteld gezin. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: overgeleverd zijn aan de keuzes van een ander, territoriumdrang, schipperen tussen verschillende partijen, verdeling van taken, de financiën, wederzijdse verwachtingen en de liefde voor elkaar.

Samen in een nieuw gezin Erik-Jan Verbruggen  2014 Christelijk

In deze uitgave krijgen ouders die zich voorbereiden op de vorming van een samengesteld gezin informatie en aandachtspunten aangereikt. Ook worden ouders die al zo’n gezin hebben, geholpen om te reflecteren op de gang van zaken in hun gezin. Samen in een nieuw gezin wil ouders ondersteunen en bemoedigen. Samenleven in een nieuw gezin vraagt om moed en volharding. Ook de familie of de (kerkelijke) omgeving van het samengestelde gezin kan in dit boek waardevolle informatie vinden. De auteur is als maatschappelijk werker en regiomanager verbonden aan Stichting De Vluchtheuvel, een christelijke organisatie voor psychosociale hulpverlening.

Je wist waar je aan begon!? In 7 stappen naar een gelukkiger stiefgezin Anja Pairoux, 2014

De uitspraak ‘je wist waar je aan begon’ heeft elke stiefouder waarschijnlijk ooit al moeten aanhoren. En klopt hoegenaamd niet. Het werkboek ‘Je wist waar je aan begon!?’ wil stiefouders/plusouders leren om zichzelf in zeven stappen te coachen naar een nieuw evenwicht. Vanuit persoonlijke verhalen toont auteur Anja Pairoux hoe iedere plusouder via eenvoudige denkoefeningen inzicht kan verschaffen in hun unieke situatie. Om op die manier harmonie te vinden in hun nieuwe gezin en de slaagkansen ervan aanzienlijk te verhogen.

Bonusouders Kansen en mogelijkheden voor het patchworkgezin Jesper Juul, 2013

Wie met een partner samenwoont en kinderen uit een vroegere relatie heeft, werd vroeger ‘stiefmoeder’ of ‘stiefvader’ genoemd. Een naam met veel negatieve associaties. Jesper Juul geeft deze ouders een nieuwe naam: bonusouders. Want de nieuwe situatie kan voor kinderen ook positief zijn: de nieuwe partner van hun vader of moeder kan een geweldige bonus voor kinderen zijn. Jesper Juul bespreekt alle ontmoetingen, verhoudingen en relaties tussen ouders, kinderen en bonusouders. In al zijn nieuwe samenstellingen ontstaat de patchworkfamilie; niet eenvoudig, maar wel vol kansen en mogelijkheden. En bovendien: eenvoudig is de traditionele familie ook niet!
Boeken voor stiefmoeders

Handboek voor de moderne stiefmoeder Yolan Witterholt, 2013

In het ‘Handboek voor de moderne stiefmoeder’ toont journalist en ervaringsdeskundige Yolan Witterholt wat er op je pad kan komen tijdens de eerste jaren van een stiefgezin. Met humor en relativeringsvermogen vertelt ze over de voetangels en klemmen. Daarnaast geeft ze vele nuttige adviezen en vertelt ze openhartig over haar eigen ‘dubbele stiefgezin’. Witterholt laat zien dat er met vallenen opstaan wel degelijk iets overblijft waar je zelfs van kunt genieten.

Mijn man heeft een kind Het boek voor stiefmoeders Pauline Schonewille, 2011

Persoonlijke verhalen en ervaringen worden in dit boek afgewisseld met achtergrondinfo en handvatten om dingen te doordenken en op een rijtje te zetten. Stiefmoederschap is een vak apart. In dit pragmatische boek wordt de vorming van een samengesteld gezin beschreven en ondersteuning geboden voor het vinden van een eigen rol.

De bonusmoeder ontroerende en humoristische ervaringen van stiefmoeders Nicolien Brzesowsky, 2010

De bonusmoeder belicht de verschillende kanten van het stiefmoederschap met prikkelende overdenkingen van ervaringsdeskundigen als Roos Wouters, Elsbeth Etty, Yolan Witterholt en Barbara van Beukering. Hun bijdragen worden afgewisseld met informatieve stukken van gezinstherapeute Ietje Heybroek, die de onderliggende emoties en patronen in stiefgezinnen helder in kaart brengen.

De bewuste stiefmoeder Addy Manneke, 2008

Dit boek gaat uitgebreid in op de achtergronden van de problematiek van de stiefmoeder. Ook de ‘weekendstiefmoeder’ komt daarbij in beeld. Eigen ervaringen en soms negatieve gevoelens als stiefmoeder en stiefoma vormden het uitgangspunt voor de zoektocht die Addy Manneke ondernam. Op den duur rees bij haar het vermoeden, dat de lastige kanten van het stiefmoederschap diepe wortels hebben in de menselijke natuur en geschiedenis. Zo analyseert zij de stiefmoedersprookjes op hun realiteitsgehalte – vroeger en nu – en hun psychologische betekenis. Zij kijkt ook naar de invloed van het ideaal van ‘de goede moeder’ op de stiefmoeder. Ook de band van de vader met zijn kind(eren) wordt belicht. Hoe de invloed van de vorige verbintenis, waaruit kinderen zijn geboren, doorwerkt en hoe de stiefmoeder soms kop van Jut wordt.

Kinderen Cadeau Een boek voor eigentijdse Stiefmoeders Yolan Witterholt, 2006

Met veel gevoel voor humor en zelfspot schetst dit boek lastige en ontroerende situaties uit een rumoerig stiefgezin. Ook biedt het veel praktische informatie over juridische kwesties, erfeniszaken en nog veel meer.

Help, mijn partner heeft een ex! Ann Kunish en Veslemoy Ostrem, 2006

Voor veel vrouwen betekent het vinden van de ware liefde niet altijd een happy ending. Ze vinden niet alleen de man van hun dromen, maar ook zijn ex en misschien wel zijn kinderen. In Help, mijn partner heeft een ex! leiden ervaringsdeskundigen de lezeressen door de wereld van moeilijke scheidingen en gespannen relaties met de ex, van het creëren van een nieuw thuis tot het omgaan met financiële kwesties. Het maakt de inventaris op van mogelijke problemen en biedt concrete oplossingen in onoverzichtelijke situaties.Met gezond verstand en een goede dosis humor doet dit boek dienst als kaart en kompas in een landschap zonder duidelijke grenzen.
Boeken voor- en over kinderen

Bang Boos Blij Een helpboek voor als je ouders zijn gescheiden Boukje Overgaauw    Lianne van Lith ISBN: 9789085605287 2016

Bang Boos Blij is een boek over wat er is gebeurd bij de echtscheiding en daarna. Kinderen kunnen in het boek tekenen en schrijven om alle dingen die ze van binnen voelen een plaats te geven. Vanaf 6 jaar

Julia heeft twee huizen Verhalen voor kinderen van gescheiden ouders Nicoline Wisse Smit ISBN: 9789085605201 2013

Julia woont in twee huizen: ze heeft een huis met papa en een met mama. Soms is dat jammer en soms juist leuk. De zes verhalen over Julia gaan over allerlei gebeurtenissen rondom een scheiding. Over scheiden in het algemeen, het gevoel van kinderen van gescheiden ouders dat ze of de ene of de andere ouder verdriet doen, een verhuizing van een van de ouders, een nieuwe partner en gezinsuitbreiding.

De verhalen zijn geschikt om voor te lezen aan kinderen vanaf zes jaar, en bieden een handvat om de verschillende situaties en gevoelens te kunnen bespreken. Het belangrijkste uitgangspunt van Julia heeft twee huizen is dat kinderen vertrouwen en zekerheid nodig hebben. Het vertrouwen dat papa en mama er, ondanks hun scheiding, nog steeds allebei voor het kind zijn. De zekerheid dat het kind geen schuld heeft aan de scheiding en, ondanks de veranderde situatie, gelukkig mag en kan opgroeien.

Hoe kom ik over de scheiding van mijn ouders heen? Omgaan met gedachten en gevoelens wanneer je ouders uit elkaar gaan Lisa M. Schab ISBN: 9789085606505 2013

Ook al ben je geen klein kind meer, als je leven op zijn kop staat omdat je ouders gaan scheiden kun je je behoorlijk klein voelen. Het is bedreigend, vooral wanneer het huis en het gezin waarin je bent opgegroeid veranderen in iets volkomen anders. Daar word je echt wel onzeker, gespannen, boos en verdrietig van. Om deze verandering heb jij niet gevraagd.

De activiteiten en oefeningen in dit boek kunnen je helpen je gevoelens en gedachten over de scheiding op een rijtje te krijgen en bieden handvatten om met de situatie om te gaan. Een hulpboek voor jongeren vanaf 12 jaar

Thuis in twee gezinnen Hoe overleef je de scheiding Martine Mingelinckx  2012

Thuis in twee gezinnen is geschreven voor jongeren tussen twaalf en achttien jaar, wiens ouders verwikkeld zijn in een echtscheiding of die deel (gaan) uitmaken van een nieuw gezin. Thuis in twee gezinnen geeft je antwoord op vragen over de scheiding van je ouders en je nieuwe leefsituatie. Bij wie ga ik wonen? Hoe ga ik om met mijn stiefbroers- en zussen? Ik moet naar de rechter, wat gaat er gebeuren en hoe kan ik mij voorbereiden? Dit boek wil jongeren laten zien dat jouw mening telt wanneer je ouders gaan scheiden. Zelfs in deze moeilijke situatie kun je zelf dingen verbeteren en daarom is het belangrijk dat je de ruimte durft te nemen om te zeggen wat je wilt. Thuis in twee gezinnen helpt je hierbij.

Stiefkinderen Wat vinden zij van de nieuwe partner en het nieuwe gezin Carolien Jolles 2012

Er is veel geschreven over samengestelde gezinnen en stiefmoeders. Maar hoe is het voor stiefkinderen om in zo’n gezin op te groeien? Hoe staan zij tegenover de nieuwe partners van hun ouders, tegen welke problemen lopen ze aan en wat zouden ze liever anders zien? Stiefkinderen is een controversieel boek dat een kijkje biedt in de emotionele wereld van stiefkinderen. In het boek lezen we de verhalen van vijftien stiefkinderen, het oudste 57, het jongste 10 jaar oud.

Stiefkind, het overkomt je Sandra oer en Erica Theloosen 2004

In dit boek krijgen elf stiefkinderen van verschillende leeftijden een stem. Allemaal vertellen ze openhartig over hun ervaringen als stiefkind. Uniek daarbij zijn de tekeningen, die in één oogopslag de opeenvolgende leefsituaties van de stiefkinderen weergeven.
Ouderschap na een scheiding

Co-ouderschap Yoeke Nagel 2006

Met een goed geregeld co-ouderschap krijgen beide ouders de kans om evenveel aandacht en zorg aan hun kinderen te geven, en tegelijkertijd hun eigen leven opnieuw op te bouwen na een scheiding. Yoeke Nagel is zelf enthousiast co-moeder. Beroepsmatig sprak ze met talloze co-ouders en -kinderen die ding heel duidelijk maken: co-ouderschap is bijna altijd de beste keuze om het ouderschap na een scheiding vorm te geven.Wie voor co-ouderschap kiest, vergroot de kans dat de kinderen volop kunnen blijven genieten van de bijzondere kwaliteiten van beide ouders, ook als de relatie tussen hen is veranderd in een intensief samenwerkingsverband rond een gezamenlijk doel: het liefdevol begeleiden van de kinderen. Yoeke Nagel illustreert haar boek met ervaringsverhalen, maar geeft ook veel praktische adviezen om het co-ouderschap serieus vorm te geven op de manier die past bij je eigen unieke situatie.

Co-ouderschap na scheiding Ouderschapsplan De vele gezichten van het belang van kinderen Liesbeth Groenhuijsen ISBN: 9789066657342 2014

Wie ingrijpende beslissingen moet nemen over kinderen, kan niet volstaan met een verwijzing naar hét belang van het kind. Dat belang is veelvormig, heeft vele gezichten en moet in al zijn aspecten bekeken en gewogen worden. Dat geldt zeker bij het maken van een ouderschapsplan. Als ouders gaan scheiden moeten ze daarin aangeven hoe zij de zorg voor hun kinderen denken te gaan regelen. Het is goed dat de wetgever een ouderschapsplan verplicht heeft gesteld. Als ouders hun echtscheiding goed regelen, kan dat namelijk veel schade voor kinderen voorkomen.

Ouderschapsplan. De vele gezichten van het belang van het kind is voor het maken van zo’n plan een praktische handleiding. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek en ruime praktijkervaring geeft de auteur bouwstenen voor een solide plan.

Weekendvaders Martine Delfos  2006

In Weekendvaders/ Wie kent vaders? probeert de auteur de betekenis van vaders voor hun kinderen te laten zien en hoe ze dit in een omgangsregeling vorm kunnen geven. Het is geen boek met tips wat vaders moeten doen in het weekend, maar het gaat over vaderschap in het algemeen en over gescheiden vaderschap in het bijzonder. Een boek waarin vaders hopelijk steun vinden hoe ze met hun kinderen verbonden kunnen blijven.

Weekendvaders/ Wie kent vaders? is bedoeld voor vaders die gescheiden zijn, maar ook voor allen die met scheiding te maken hebben, waaronder hulpverleners en advocaten, is het nuttig.

Living Together Apart Scheiden als partner, samenleven als ouder Jos Willems en Maaike Goyens 2013

Living Together Apart toont dat er ook een derde weg mogelijk is, waarbij je een punt zet achter je liefdesrelatie, maar wel blijft samenleven als ouder. Een groeiend aantal ouders voelt aan dat klassieke oplossingen na een scheiding, zoals co-ouderschap of beperkt bezoekrecht, niet ideaal zijn. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk onderzoekt Living Together Apart mogelijke alternatieven, waarbij ouders mentaal en/of fysiek ‘samenblijven’ om de scheiding voor de kinderen minder ingrijpend te maken. Dit boek reikt een aantal alternatieven aan, waarbij ouders mentaal en/of fysiek samenblijven om de scheiding voor de kinderen minder ingrijpend te maken. Aan de hand van vele concrete voorbeelden uit de praktijk biedt dit boek inspiratie aan iedereen die dit nieuwe ouderschapsmodel op zijn of haar eigen manier wil invullen. Een handzaam boek met de insteek dat de negatieve gevolgen voor de kinderen zoveel mogelijk beperkt (zouden kunnen) worden.

Van alles twee Over de betekenis van (echt)scheiding voor jonge kinderen Martine F. Delfos ISBN: 9789085605041 2016

De papa en mama van Jordi en Sterre wonen niet meer bij elkaar. Ze hadden te veel ruzie. Sterre denkt soms dat het haar schuld is, maar ze weet niet of Jordi dat ook denkt. Jordi en Sterre vinden én hun papa én hun mama lief. Ze willen ze allebei zien, maar dat durven ze niet te zeggen. Van alles twee is een therapeutisch verhaal voor kinderen van ongeveer 3 tot 9 jaar. Het is bedoeld voor kinderen die meemaken dat hun ouders scheiden. Het kan ook als voorlichtingsboek gebruikt worden om kinderen duidelijk te maken wat (echt)scheiding voor hun leeftijdgenoten betekent.

Dit boek is een hulpmiddel om de problematiek uit te leggen en bespreekbaar te maken. Het kan kinderen helpen hun verwarde gevoelens onder woorden te brengen.