Gezinstherapie

Gezinstherapie mét stiefspecialisatie

Het belangrijkste kenmerk van gezinstherapie is dat alle gezinsleden in het gesprek worden betrokken en gehoord. Ieder (samengestelde) gezinslid, met zijn of haar eigen verhaal en behoeftes, is precies even belangrijk.

Het vormen van een harmonieus samengesteld gezin gaat niet vanzelf. Soms blijft, ondanks goede intenties en gedane moeite, harmonie uit en blijven spanningen bestaan. Maar ook als het wél gelukt om harmonie te creëren, blijft het vormen van  een samengesteld gezin een uitdaging. Om harmonie en rust in het gezin (terug) te krijgen biedt gezinstherapie inzicht en uitkomst.

Wat gezinstherapie is:

Er kunnen patronen zijn ontstaan, bijvoorbeeld in een eerdere gezinssituatie, die in het nieuw samengestelde gezin doorwerken. Om verschillende redenen kunnen deze patronen disfunctioneel blijken te zijn en gaan knellen. In gezinstherapie worden deze patronen verhelderd en ontstaat er ruimte voor nieuwe patronen die beter aansluiten bij de behoeftes van het samengestelde gezin.

Ook schenken we aandacht aan de verschillende rollen, posities en verwachtingen van elkaar in het gezin. Naast wat er niet goed gaat, wordt ook aandacht geschonken aan de positieve, krachtige kanten van het nieuw samengestelde gezin.

Werkwijze:

De deelnemers van gezinstherapie zijn, bij voorkeur, alle leden van het samengestelde gezin. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk gezinsleden aanwezig te laten zijn in het gesprek.

Tijdens de gezinstherapie wordt een  setting van veiligheid gecreëerd. Vanuit deze veiligheid kunnen zaken naar elkaar uitgesproken worden die anders mogelijk onuitgesproken blijven. Ook kijkt de therapeut naar wat er gebeurt tussen de gezinsleden. Hoe zij over elkaar denken, wat zij van elkaar verwachten, hoe zij elkaars gedrag opvatten, hoe zij communiceren en hoe ze zich naar elkaar gedragen. De manier waarop gezinsleden op elkaar reageren, kan ons leren waardoor de problemen ontstaan of in stand gehouden worden.

We werken aan de hand van de veranderingswensen van het gezin. Daarnaast werken we er altijd naar toe dat het gezin handvatten krijgt om ook zonder professionele begeleiding met elkaar in gesprek te blijven gaan. Uiteindelijk is het doel dat alle (samengestelde)gezinsleden zich prettig en veilig voelen in het samengestelde gezin.

Praktische informatie

Er is geen wachtlijst.

Intake:

Afhankelijk van de wijze van aanmelden (soms is gezinstherapie een initiatief wat is ontstaan tijdens een reeds gelopen traject bij Stiefgoed) vindt er een intake plaats. De intake neemt één, bij uitzondering twee, sessies in beslag. Tijdens deze sessies krijgt de gezinstherapeut een beeld van de huidige en gewenste situatie. Aan het einde van de intake zal de gezinstherapeut een behandelplan bespreken met het gezin.

Tijdsduur:

Een gezinsgesprek duurt normaliter 1,5 uur. De frequentie zal, afhankelijk van de situatie, eenmaal per twee of drie weken zijn. De duur van de therapie is afhankelijk van de complexiteit van de hulpvraag. We streven ernaar de behandeling zo lang als nodig en zo kort als mogelijk te laten duren.

Wil je weten wat Stiefgoed voor jullie kan betekenen? Vul dan het onderstaande formulier in, of bel 06-20401028.Voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt dat beide biologische ouders of voogd toestemming moet geven voor deelname aan therapie.