Privacybeleid

Stiefgoed vindt beschermen van uw privacygevoelige gegevens belangrijk. Lees in ons privacybeleid hoe we hier mee omgaan.

Stiefgoed Formule, gevestigd aan de van Oldenbarneveldtlaan 29, 5121 TE te Rijen en diens Formulenemers, gevestigd op locaties zoals vermeld in deze link, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. P. Heije-Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van Stiefgoed Formule en zij is te bereiken via patricia@stiefgoed.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stiefgoed verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bij insturen van een onlineformulier:

 • Voor- en achternaam
 • Indien van toepassing: naam partner
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Vraag of opmerking

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via patricia@stiefgoedformule.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stiefgoed verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van online gestelde vraag of verzoek.
 • Het opstarten van hulpverleningstrajecten
 • Het afhandelen van klachten
 • Agendabeheer en facturering
 • Het informeren over onze (wijziging in) dienstverlening
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om zodoende onze dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Stiefgoed neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Stiefgoed gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Zorglink: registratie van afspraken inclusief eventuele herinneringen
 • WordPress, website, beheren van de website en berichten worden via de website doorgestuurd naar info@stiefgoed.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stiefgoed bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Indien het niet tot zorgovereenkomst komt:

 • (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
 • Personalia > Duur van de overeenkomst + 12 maand > Nodig voor administratieve doeleinde

Indien het wel tot zorgovereenkomst komt:

 • (Categorie) persoongegevens > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar
 • Behandelverslagen en dossier > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Stiefgoed verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stiefgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stiefgoed gebruikt alleen technische en functionele cookies of vergelijkbare technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stiefgoed.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stiefgoed zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Stiefgoed wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stiefgoed neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via patricia@stiefgoed.nl